ISO 37101:2016 TOPLULUKLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN YÖNETİM SİSTEMİ

 

NEDEN ISO 37101?

ISO 37101:2016, Topluklarda Sürdürülebilir Kalkınma için kalite yönetim sistemi kriterlerini belirler ve bu bir gereklilik olmasa da belgelendirilebilen bir standarttır. ISO 37101:2016, stratejilerin, programların, projelerin, planların ve hizmetlerin uygulanması yoluyla toplulukların daha esnek, akıllı ve sürdürülebilir olmalarına yardımcı olmayı ve başarılarını gösterip iletmeyi amaçlamaktadır.

ISO 37101:2016, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde topluluklarda, kendi sorumluluk seviyelerinde çevresel, ekonomik ve sosyal performans sonuçlarının yönetimini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu yönetim sistemi Belediyeler, konut siteleri, sanayi siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri gibi topluluk organizasyonları tarafından kullanılabilir ve belgelendirilebilir.

ISO 37101:2016 KONULARI NELERDİR?

1

2

3

4

4.1

4.2

 

4.3

 

4.4

 

4.5

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.6

4.6.7

 

4.6.8

 

4.6.9

4.6.10

4.6.11

4.6.12

4.6.13

5

5.1

5.2

5.3

5.4

 

Kapsam

Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar

Terimler ve tarifler

Kuruluşun bağlamı

Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

Sürdürülebilir kalkınma için yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

Topluluklarda sürdürülebilir kalkınma için yönetim sistemi

Sürdürülebilirliğin amaçları

Sürdürülebilirlik sorunları

Genel

Yönetişim, güçlendirme ve katılım

Eğitim ve kapasite geliştirme

Yenilik, yaratıcılık ve araştırma

Toplumda sağlık ve bakım

Kültür ve topluluk kimliği

Birlikte yaşamak, karşılıklı bağımlılık ve karşılıklılık

Ekonomi ve sürdürülebilir üretim ve tüketim

Yaşam ve çalışma ortamı

Güvenlik ve emniyet

Topluluk altyapıları

Hareketlilik

Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri

Liderlik

Liderlik ve taahhüt

Politika

Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

Topluluk sürdürülebilirlik sorunlarının belirlenmesine ilişkin sorumluluk

 

6

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

 

6.1.5

 

6.2

 

6.2.1

6.2.2

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8

8.1

8.2

 

 

9

9.1

9.1.2

9.2

9.3

10

10.1

10.2

10.3

Planlama

Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

Genel

Temel inceleme

Uygunluk yükümlülükleri

Sürdürülebilirlik konularının öneminin belirlenmesi

İlgili tarafların belirlenmesi ve katılımlarının sağlanması

Topluluklarda sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri ve bunlara ulaşmayı planlama

Genel

Sürdürülebilir kalkınma stratejisi

Destek

Kaynaklar

Yetkinlik

Farkındalık

İletişim

Dokümante edilmiş bilgi

Operasyon

Operasyonel planlama ve kontrol

Stratejilerin, programların, projelerin, planların ve hizmetlerin tutarlılığının sağlanması

Performans değerlendirme

İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

Müşteri memnuniyeti

İç tetkik

Yönetimin gözden geçirmesi

İyileştirme

Genel

Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

Sürekli iyileştirme